Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1) Všeobecné ustanovenia:

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.mscreative je:
MS Creative, s.r.o.
Gaštanová 3082/26
Žilina 010 07
Slovenská republika
e-mail: ms.creative.za@gmail.com

Tel.č.: +421911 279 405

Facebook: Dekorácie MS Creative

IČO: 52 036 545

DIČ:2120873480
č. živnostenského registra 580-64054
číslo účtu: IBAN: SK77 8330 0000 0026 0155 1317

Dozorný orgán:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
Predmestská 71 
011 79 Žilina 1


(ďalej len „predávajúci“) Kupujúcim je právnická alebo fyzická osoba, ktorá prostredníctvom portálu www.mscreative.sk odošle elektronický objednávkový formulár (ďalej len „kupujúci“).

2) Objednanie tovaru a služieb:

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí: 

 • kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodná firma a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,
 • kód tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovarov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena tovaru, požadované množstvo tovaru,
 • vybraný spôsob platby,
 •  vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.

Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

3) Potvrdenie objednávky:

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaní e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme kontaktovať.

4) Zrušenie objednávky:

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, či e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby.

5) Platby:

Platiť za tovar alebo služby je možné prevodom na účet predávajúceho na základe uvedených informácii na objednávke. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

 • prevodným príkazom zo svojho účtu
 • priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho

Tovar je odosielaný až po pripísaní platby na účet.

6) Dodacie podmienky:

Dodacia lehota na tovar v ponuke je vo väčšine prípadov do 5 pracovných dní od pripísania platby na účet, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak.
Tovar je posielaný spoločnosťou Slovenská pošta a.s. (služba doporučený list/balík 1.trieda) alebo kuriérskou spoločnosť DPD SK, s.r.o.

7) Výmena tovaru:

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme na iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie dobierkou) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci.

8) Vrátenie tovaru:

Všetok tovar zakúpený v našom e-shope môžete bez udania dôvodu NEPOŠKODENÝ vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne alebo e-mailom) vyplnením Formuláru na odstúpenie od zmluvy.

Toto právo Vám vyplýva zo Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (zákon č. 102/2014 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu: MS Creative, s.r.o., Gaštanová 3082/26, 010 07 Žilina, prípadne osobne na miesto nášho bydliska. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom. V prípade, že tovar bol už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní vrátenej zásielky na účet, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

9) Reklamácie a záruka:

Prípadné reklamácie riešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade splatným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme. Za vady spôsobené prepravcom neručíme.
Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na:

 • Vady zapríčinené bežným používaním
 • Nesprávnym použitím výrobku
 • Nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

 • Informujte nás o reklamácii e-mailom, alebo písomne
 • Tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
 • Do zásielky uveďte dôvod reklamácie, Vašu adresu
 • Doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. V prípade dlhších reklamácií Vás budeme čo najskôr informovať o stave reklamácie.

10) Alternatívne riešenie sporov:

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ms.creative.za@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na tejto stránke.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11) Podmienky ochrany osobných údajov:

Ochrana osobných údajov kupujúceho je upravená samostatným dokumentom Podmienky ochrany osobných údajov.

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01.01.2019